TEACHING STAFF PROFILE

    ANNUAL REPORT OF THE DEPARTMENT
PRINCIPAL DR. PRATHIMA . D. S  
     
KANNADA GAYATHRI . S G  
  UMA B M  
     
ENGLISH RENUKA. R  
  Dr. SAHANA PRIYADHARSHINI  
     
HISTORY PRATHIMA M BIDARIMATH  
     
ECONOMICS JAYANTHI. P N  2019 - 20
    2020 - 21
    2021 - 22
     
POLITICAL SCIENCE Dr. SUJATHA. H 2015 - 16
    2016 - 17
    2017 - 18
    2018 - 19
    2019 - 20
    2020 - 21
    2021 - 22
     
SOCIOLOGY Dr. MOHAN DAS   2019 - 20
     
PHYSICS Dr. SRILATHA M C  
     
MATHEMATICS KOUSALYA. S  
     
COMPUTER SCIENCE Dr. SHUBHA. S 2015 - 16
    2016 - 17
    2017 - 18
    2018 - 19
    2019 - 20
    2020 - 21
    2021 - 22
     
 COMMERCE & MANAGEMENT Dr. K. MANJUNATHA  
  Dr. MALLIKARJUNA B N  
  Dr. SWAMYNATHAN . C  
  Dr. LATHA. T  
  VIJAYASHREE. M. C  
     
LIBRARY MUKTHAI BASAPPA HALEJOLAD  
     
PHYSICAL EDUCATION Dr. B. MAHADEVASWAMY