Home

About College

Government First Grade College, Madhugiri, was established in 2001. Since then it has been rendering yeoman’s service in the field of higher education in and around Madhugiri. The college is affiliated to Tumkur University and has been accredited by NAAC with ‘B' grade and CGPA of 2.05 in 2016.

The college caters to the educational needs of the socially and economically underprivileged rural students. The college is focused on educational excellence and the achievement of equity among the student community. The enrolment of 60% of girl students for higher education in the college emphasises the commendable role of the college in empowering girl students of rural area.

The college provides undergraduate courses viz BA, BCom, BBM, B.Sc and BSW, and postgraduate courses viz MA in Kannada and MCom. A team of highly efficient and committed faculty has enabled it to produce excellent academic results. students gain experience in extra-curricular activities like NSS, sports, Red Cross, scouts and guides etc., for a more holistic development of their personalities. With a majority of rural students having limited exposure to the competitive world, this college aims to provide an intellectually stimulating campus environment.

The Principal Prof.D.S.Muneendrakumar and the College Development Committee (CDC) under the chairmanship and guidance of the MLA, Sri.M.V.Veerabadraiah, is instrumental in bringing many all round development changes in the college.

ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ 2001 gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CA¢¤AzÀ F PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄzsÀÄVj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À «zÁåyðUÀ½UÉ G£ÀßvÀ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F PÁ¯ÉÃdÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. £ÁåPï ¤AzÀ 2016gÀ°è ‘©’ UÉæÃqï ªÀÄvÀÄÛ ¹f¦J 2.05 gÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ºÉÆA¢zÉ.

F PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀªÁV »AzÀĽzÀ UÁæ«ÄÃt «zÁåyðUÀ½UÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÉ. PÁ¯ÉÃdÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ GvÀÌøµÀÖvÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉ. PÁ¯ÉÃf£À°è G£ÀßvÀ ²PÀëtPÁÌV 60% ¨Á®QAiÀÄgÀ zÁR¯Áw, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ°è PÁ¯ÉÃdÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÉ.

PÁ¯ÉÃdÄ ©J, ©PÁA, ©©JA, ©J¹ì ªÀÄvÀÄÛ ©J¸ïqÀ§Äèöå ¥ÀzÀ« PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ JAPÁA ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ºÉZÀÄÑ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄjvÀ ¨ÉÆÃzsÀPÀªÀUÀðzÀ vÀAqÀªÀÅ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §zÀݪÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀåQÛvÀézÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄUÀæ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV J£ï.J¸ï.J¸ï, QæÃqÉ, gÉqïPÁæ¸ï, ¸ËÌmïì ªÀÄvÀÄÛ UÉÊqïì ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.§ºÀÄ¥Á®Ä UÁæ«ÄÃt «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ dUÀwÛUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F PÁ¯ÉÃdÄ ¨Ë¢ÞPÀªÁV GvÉÛÃf¸ÀĪÀ PÁåA¥À¸ï ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æÃ. JA. «. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÆæ. r. J¸ï. ªÀÄĤÃAzÀæPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃdÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸À«ÄwAiÀÄÄ (¹r¹) PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV «gÀvÀªÁV ¥ÀæAiÀÄwÛ¸ÀÄwÛzÉ.

DCE Alert | Read More

Events | Read More

  • No Events

Gallery | View All