News Papers

1. Samyukta Karnataka

2. Prajavani

3. Vijayavani

4. Vijaya karnataka

5. Udayavani

6. Kannada Prabha

7. Indian Express

8. Lokadarshana