KANNADA

¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, PÁqÀÄUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 007

PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ

PÀuÁðlPÀ JAzÀgÉãÀÄ?

ºÉ¸ÀgÉà §jAiÀÄ ªÀÄtÂÚUÉ ?

ªÀÄAvÀæ PÀuÁ! ±ÀQÛ PÀuÁ!

vÁ¬Ä PÀuÁ! zÉë PÀuÁ!

¨ÉAQ PÀuÁ! ¹r®Ä PÀuÁ!

PÁªÀ PÉƮĪÀ M®ªÀ §®ªÀ

¥ÀqÉzÀ ZÀ®ªÀ ZÀAr PÀuÁ!

IĶAiÀÄ PÁté PÀtÂÚUÉ !

    PÀ« PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀÄ F £ÁrUÉ PÀuÁðlPÀ JA§ºÉ¸ÀgÀÄ CvÀåAvÀ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÀÇ GavÀªÀÇ DVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄߪÀÄ£ÀUÀAqÀÄ, ¨sÁªÀÅPÀgÁV DrzÀªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt DAiÀÄÄÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåPÉÌPÀ£ÁðlPÀ JAzÀĪÀÄgÀÄ£ÁªÀÄPÀgÀtªÀÇ DAiÀÄÄÛ. DzÀgÉ EµÉÖà ¸Á®zÀÄ. ²PÀëtzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, DqÀ½vÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ eÁjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßrUÀjUÉ GzÉÆåÃUÀzÀ°è DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ wæ¨sÁµÁ¸ÀÆvÀæzÀ AiÀÄÄQÛAiÀÄ CrAiÀÄ°è C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄߺÉÃgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RAr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹, PÀ£ÀßqÀzÀ G½«£À°è vÀªÀÄä C£À£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÀ«AiÀÄ D±ÀAiÀĪÁVAiÀĵÉÖà G½AiÀÄzÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ, PÀ£ÀßrUÀgÀ »vÀPÁÌV £ÁªÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ zsÉåÃAiÀÄ D±ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛw.

    PÁqÀÄUÀÄrAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÀÅ CvÀÛ £ÀUÀgÀªÀÇ C®èzÀ, EvÀÛ UÁæªÀĪÀÇ C®èzÀ ««zsÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀĪÀ d£ÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß ¥À¸Àj¸ÀÄwÛzÉ. 2009gÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁ¯ÉÃf£À°è ©.J., ©.PÁA., ©©J., ©.J¹ì. PÉÆøÀÄðUÀ½zÀÄÝ, ¥Àæwà ªÀµÀð ¥ÀæxÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄߨsÁµÉAiÀiÁV PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ«µÀAiÀĪÁV PÀ°AiÀÄ®Ä JZï.E.PÉ. ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÉÆøïðUÉ 2010gÀ°è «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw zÉÆgÉwzÀÝgÀÆ, C¤ªÁgÀå PÁgÀtUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀzÉ G½zÀÄ©nÖvÀÄÛ. 2015-16 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ CwêÀ D¸ÀQÛ ºÁUÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è JZï.E.PÉ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ©.J. PÉÆøïð£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ F PÉÆøïð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæwà ªÀµÀð ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PÉÆøïð£À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄ, G£ÀßvÀ zÀeÉðAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁV, PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, «¨sÁUÀPÉÌ ºÉªÉÄäAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀw.

 

    zÀ馅 :

·              ªÀiË°PÀ ²PÀëtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ - £ÀÄr, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉUÉ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              §ºÀÄvÀé ¸ÀA¸ÀÌøw PÀ£ÀßqÀzÀ C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è PÉÊeÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 

UÀÄj :

·              PÀ£ÀßqÀzÀ eÁÕ£À ±ÁSÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀ PÁgÀåzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

·              ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              «zÁåyðUÀ¼À°è ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉ, eÁ£À¥ÀzÀ, PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ G½ªÀÅ ºÁUÀÆ ¨É¼É¸ÀÄ«PÉUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              ¸ÀÈd£À²Ã® ªÉÊZÁjPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÁUÀÆ «ªÀıÁðvÀäPÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              eÁvÁåwÃvÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              ¸ÀÆPÀëöä zÀȶÖPÉÆãÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß §zÀÄQ£À ®AiÀÄzÀ°è ¨ÉgɹPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              zÉñÀzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ¥ÀæeÉAiÀiÁV gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀªÀÄUÀæ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

   2009 jAzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ ±ÉÃ. 90 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «ZÁgÀ. CzÀgÀ®Æè C£ÉÃüPÀ ªÀÄA¢ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CvÀÄå£ÀßvÀ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ §UÉV£À D¸ÀQÛ, C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÁQë. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀªÁV, ¸Á»wåPÀªÁV ¨É¼É¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «¨sÁUÀªÀÅ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

 

·    PÁ¯ÉÃf£À UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½zÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À N¢£À zÁºÀªÀ£ÀÄß vÀt¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®UÉÆArzÉ.

·              «zÁåyðUÀ½AzÀ PÀvÉ, PÀªÀ£À, ¯ÉÃR£À, ZÀÄlÄPÀUÀ¼À£ÀÄß §gɹ PÁ¯ÉÃf£À ©üwÛ¥sÀ®PÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¹, ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉ, ªÀ£À¹jAiÀÄ°è«zÁåyðUÀ¼À§gÀºÀUÀ½UÉ DzÀåvɤÃr, ¸Á»vÁå¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄߪÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

·              PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ - £ÀÄrAiÀÄ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ.

·              LwºÁ¹PÀ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀÄ, C°è£À ¸ÀܼÀ«±ÉõÀvÉ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, ²®àPÀ¯É, ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ §UÉV£À ªÀiÁ»w ¤Ãr PÀ£ÀßqÀ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀÄgÁVgÀĪÀÅzÀÄ.

·              CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è «¨sÁUÀzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ gÀ¸ÀzËvÀtzÀ ¸À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À«¢gÀĪÀÅzÀÄ.

·              LPÀÆåJ¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉV£À UÀA©üÃgÀ ZÀZÉð, G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹gÀĪÀÅzÀÄ.

·              ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ¨sÁµÀt, D±ÀĨsÁµÀt, ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É, PÀªÀ£À gÀZÀ£É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

    »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À°è CqÀVgÀĪÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀ°è ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ°è ±Àæ«Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀ®ªÀÅ QæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹PÉƼÀÄîªÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁVzÉ.

«¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ

PÀ®à£Á JA.J. (PÀ£ÀßqÀ)

   EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥À£À ªÀÈwÛAiÀÄ°è MlÄÖ 13 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÁ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁ¯ÉÃf£À ««zsÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAZÁ®PÀgÁV ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÁgÀ太Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉ ªÀ£À¹jAiÀĸÀA¥ÁzÀPÀgÁV PÁgÀ太À𻹠GvÀÛªÀĸÀAaPɺÉÆgÀvÀgÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ««zsÀ gÁdåºÁUÀÆ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ¸É«Ä£ÁgïUÀ¼À°è¨sÁUÀªÀ»¹gÀĪÀÅzÀĪÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, ««zsÀ«ZÁgÀ, «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ¥Àæ§AzsÀªÀÄAqÀ£ÉªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

 

    «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ºÉÆgÀvÁV «¨sÁUÀzÀ°è PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSɬÄAzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁvÀÆàwðPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. qÁ. ªÉÆúÀ£ï J¸ï., CA§jõï J£ï., PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¹. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹gÀĪÀ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, GvÀÛªÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ ©ü£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁgÀåZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 

     

 

DCE Alert | Read More

Notifications | Read More

    • There is no recent notification

Events | Read More

  • No Events

Gallery | View All