LIST OF RANK STUDENTS

RANK LIST 

RANK ACHIEVERS(Under graduate level)

 

Sl. No.

Academic Year

Name of the student

Course

Combination

Rank

Year

01

2011-12

1. AliyaNoushin

B.Sc.,

CBZ

VII

2012

2. Sandhya B. J.

B.Sc.,

CBBt

VIII

2012

02

2012-13

1. Ashwath K. A.

B.Sc.,

PCM

X

2013

 

2. Triveni B. V.

B.Sc.,

CBBt

IV

2013

03

2013-14

Guruprasad

B.Sc.,

CBZ

II

2014

04

2014-15

Radha D. M.

B.Sc.,

CBZ

X

2015

 

05

2015-16

1. Vedavathi B. L.

B.Sc.,

PCM

III

2016

 

2. Shilpa C. R.

B.Sc.,

CBBt

VII

2016

 

3. Varun S.

B.Sc.,

PCM

X

2016

 

 

 


RANK ACHIEVERS(Post graduate level)

 

 

Sl. No.

 

Academic Year

Name of the student

 

Course

 

Subject

 

Rank

 

Year

01

2011-12

NaziaTabassum

M.Sc.,

Chemistry

II

2011

02

2012-13

Madhu K. M.

M.Sc.,

Chemistry

VI

2012

 

 

03

 

 

2013-14

Pallavi G.

M.Sc.,

Chemistry

I (Gold medal)

2013

Madhura C. Y.

M.Sc.,

Chemistry

II

2013

Sandhya B. J.

M.Sc.,

Chemistry

II

2013

Bhavya N. C.

M.Sc.,

Chemistry

V

2013

Pradeep J. R.

M.Sc.,

Chemistry

VIII

2013

04

2014-15

Monica C.

M.Sc.,

Appl. Zoology

V

2015

 

05

 

2015-16

Smitha H. J.

M.Sc.,

Chemistry

I(Gold medal)

2016

Asharani H. P.

M.Sc.,

Appl. Zoology

II

2016

Mohankumari H. B.

M.Sc.,

Appl. Zoology

VI

2016

 

 

 

 

 

 


 

Sl. No.

Academic Year

Name of the student

Course

Subject

Rank

Year

 

01

 

2011-12

Tapasvi

M.A.

English

II

2012

Foujiya H.

M.A.

Kannada

VIII

2012

Kavyahsree C. S.

M.A.

Economics

X

2012

 

 

 

02

 

 

 

2012-13

Anuradha K.

M.A.

Kannada

III

2013

Vasanthakumar K. J.

M.A.

Kannada

V

2013

Shashikala B. M.

M.A.

Kannada

VI

2013

Shwetha D. C.

M.A.

Kannada

VIII

2013

NasrinBanu

M.A.

Kannada

X

2013

SnehalRaeba Lobo

M.A.

English

II

2013

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

2013-14

Roopa K. S.

M.A.

Kannada

I

2014

Latha H. J.

M.A.

Kannada

VI

2014

Vasantha M. R.

M.A.

Kannada

VIII

2014

Anitha H. S.

M.A.

Kannada

IX

2014

Vijaya Y. K.

M.A.

Kannada

IX

2014

Ramya K. H.

M.A.

Kannada

X

2014

Edwin Arther

M.A.

English

III

2014

Dinesh C. H.

M.A.

Economics

VI

2014

Shwetha B.

M.A.

Economics

VII

2014

Shruthi

M.A.

Economics

VIII

2014

Srisudha

M.Com.

M.Com.

VI

2014


 

Sl. No.

Academic Year

Name of the student

Course

Subject

Rank

Year

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

2014-15

Chandrachekara K. A.

M.A.

Kannada

IV

2015

Niranjan U. E.

M.A.

Kannada

VIII

2015

Vinodh K. R.

M.A.

Kannada

VIII

2015

Prema C. M.

M.A.

Kannada

IX

2015

Lakshmi B.

M.A.

English

X

2015

Bindu H. M.

M.A.

Economics

III

2015

Bhuvana B. S.

M.A.

Economics

VII

2015

Shruthi H. R.

M.A.

Economics

VIII

2015

Arunkumar

M.A.

History

VI

2015

Rekha K.

M.A.

History

VII

2015

 

 

 

05

 

 

 

2015-16

Rudresha H. S.

M.A.

Kannada

II

2016

Ashwitha C. D.

M.A.

Kannada

V

2016

Sagar D.

M.A.

Kannada

VIII

2016

Sujatha N. D.

M.A.

English

V

2016

Chaithra V.A.

M.A.

Economics

VIII

2016

Madhukumar K. M.

M.A.

History

IX

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. No.

6

Academic Year

2016-17

 

PÀæ.

¸ÀA

«zÁåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 

£ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå

vÀgÀUÀw

gÁåAPï

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå

«¼Á¸À

¨sÁªÀavÀæ

1

£À½£À n.Dgï

PA157413

MA Kannada

III

     9483984635

©£ï gÉêÀtUËqÀ wgÀÄUÀÄt PÉ.Dgï ¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Nalina T R.jpg

2

gÀAUÀ£ÁxÀ ¹.J¸ï

PA157419

MA Kannada

III

9663465496

©£ï ¹zÁæªÀÄ¥Àà aÃgÀ£ÀºÀ½î vÀjÃPÉgÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Ranganatha c S.jpg

3

£ÀªÀå ¥À.qÀ§Äèöå

PA157414

MA Kannada

VI

9449338039

©£ï ¥ÀgÀ¸À¥Àà J£ï JA.L.f 2£Éà ºÀAvÀgÀ eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ ºË¹AUï ¨ÉÆÃqï aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\navya D w.jpg

4

®Qëöä AiÀÄÄ.f

PA157409

MA Kannada

VIII

9916092752

©£ï UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà GzÉÝèÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Lakshmi U G.jpg

5

±ÉʯÁ J.n

PA157425

MA Kannada

X

8660610169

©£ï wªÀÄäAiÀÄå CUÀæºÀgÀ ¸ÀRgÁAiÀÄ¥ÀlÖt aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Shyla A T.jpg

6

zÀ£ÀIJæ J¸ï

PA156508

MA English

VIII

8277715346

©£ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ²gÀªÁ¸É eÁUÀgÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Dhanushree S.jpg

7

¢«Ã£ï PÉ.J£ï

PA156004

MAEconomics

V

7829214342

©£ï £ÁUÉÃAzÀæ PÉ.PÉ

gÁªÀ£ÀºÀ½î ºÁ£ÀĨÁ¼ÀÄ ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ ºÁ¸À£À

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Divein K N.jpg

8

PÁ«Ä¤ ºÉZï.J¸ï

PA157112

History

VIII

     7353939415

©£ï gÀªÉÄñï zÁ¤ºÀ½î CªÀw aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Kamini H S.jpg

9

ªÀÄÄvÀÛªÀÄä J£ï.¦

PC150810

MSc Chemsitry

X

    9480273026

©£ï ¥ÉÆ£ÀߥÀà J£ï.¦ £ÀA¢ÃVÃj J¸ÉÖÃmï »gÉPÉƼÀ¯É aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\suhana jumbra.jpg

10

±À¦¸ÀÛ C«Ä£ï

PS153326

MSc Chemsitry

II

    7760721787

©£ï ¦Ãeï C° ºÉƸÀºÀ½î ¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Shapistha Amin.jpg

11

fèÁ £Áeï

PS153337

MSc Chemsitry

II

   7760717405

©£ï £ÁAiÀÄeï CºÀäzï PɼÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®£ï¥ÉÃmÉ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

 

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Zebba naz.jpg

12

¸ÀĺÁ£À dÄA§æ

PS153329

MSc Chemsitry

I

   9449924512

©£ï gÀ¦üCºÀäzï gÀªÉÄñÀé zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛ G¥Àà½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\kavana h d.jpg

13

PÀªÀ£À ºÉZï.r

PS153305

MSc Chemsitry

III

   9482697814

©£ï zÉêÀgÁdÄ ºÉZï.n ºÉ¨Áâ¼À ªÀįÉèãÀºÀ½î aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Mutthamma.jpg

14

£ÀAzÁ²æÃ. ©.JA

PS153057

MSc.Botany

II

  8748035175

©£ï ªÀĺÉñÀégÀ¥Àà ©.JA

ªÀÄ£É £ÀA 593 J¸ï. ©zÀgÉ PÀqÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Nandashree b m.jpg

15

¦æAiÀiÁAPÀ PÉ.AiÀÄÄ

PS153063

MSc.Botany

III

  897108021 7     7795421126

©£ï GªÉÄñï PÉ.Dgï PÀÄgÀĪÀAV aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Priyanka k u.jpg

16

±ÀÈw ¹.J£ï

PS153067

MSc.Botany

III

   9632392099

©£ï ¤AUÉÃUËqÀ zÀAlgÀªÀÄQÌ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Shruthi c n.jpg

17

¸ËªÀÄå PÉ.J£ï

PS153068

MSc.Botany

V

   9008189879

©£ï PÉ.J¸ï £ÁUÉñï DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ vÉÃUÀÆgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\sowmya k n.jpg

18

gÀªÀÄå PÉ

PS153263

 

MSc. Appiled Zoology

 

II

  7337677259

  9481367875

PÀ¯ÉèñÀ¥Àà PÉ.JA

¸ÀRgÁAiÀÄ¥ÀlÖt

PÀqÀÆgÀÄ

 

 

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Ramya.jpg

19

ªÉÄÃWÀ ¹.JA

PS153260

 

MSc. Appiled Zoology

 

IV

   9611297351

ªÉÆúÀ£ï ¹.JA

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ

CAZÉÃPÀbÉÃj »A¨sÁUÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Megha C M.jpg

20

Væ¸Àä ¹.AiÀÄÄ

S1405467

Bsc PCM

III

   9448657678

©£ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï UÀAUÀ£ÀªÀÄQÌ ªÀÄÆrUÉgÉ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Grishma C U.jpg

21

C²é¤ PÉ.J£ï

S145431

Bsc PCM

IV

  9900621922

©£ï £ÁUÉÃAzÀæªÀÄÆwð PÉ.J£ï ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ

£ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\2017 may rank\Ashwini K S.jpg

 

 

Sl. No.

6

Academic Year

2017-18

 

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\NETHRAVATHI K A KANNADA.jpg

£ÉÃvÁæªÀw PÉ.J

JA.J PÀ£ÀßqÀ

1 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\BHAVYA B S KANNADA.jpg

¨sÀªÀå  ©.J¸ï

JA.J PÀ£ÀßqÀ

 2 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\RANJITHA L G KANNADA.jpg

gÀAfvÀ J¯ï. f

JA.J PÀ£ÀßqÀ

2 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\PRIYA K P KANNADA.jpg

¦æÃAiÀiÁ PÉ.¦

JA.J PÀ£ÀßqÀ

3 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\SHILPA R L KANNADA.jpg

²®à Dgï.J¯ï

JA.J PÀ£ÀßqÀ

5 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\SUMITHRA KANNADA.jpg

¸ÀÄ«ÄvÀæ 

JA.J PÀ£ÀßqÀ

7 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\SANDHYA G D ENGLISH.jpg

¸ÀAzsÁå f.r

JA.J EAVèõï

1 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\padmashree.jpg

¥ÀzÀä²æà ¹.JA

JA.J EAVèõï

6 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\chethana b s  english.jpg

ZÉÃvÀ£ï ©.J¸ï

JA.J EAVèõïÉ

8 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\asha l history.jpg

D±Á J¯ï

JA.J EwºÁ¸À

5 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\SAVITHA N K  HISTORY.jpg

¸À«vÀ J£ï.PÉ

JA.J EwºÁ¸À

7£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\CHAITHRA M E ZOOLOGY.jpg

ZÉÊvÀæ JA.E

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

2£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\amulyy vvvv.jpg

CªÀÄÆ®å «

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

3£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\BHAVYA B G  ZOOLOGY.jpg

¨sÀªÀå ©.f

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

4£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\ASHIWINI  ZOOLOGY.jpg

C²é¤ ºÉZï. ¦

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

5 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\SHOBHA B K BOTANY.jpg

±ÉÆèsÀ ©.PÉ

JA.J¹ì ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç

4£Éà gÁåAPï

 

 

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\manasa a d 1.jpg

ªÀiÁ£À¸À J.r

JA.PÁA

1 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\KAVYASHREE S V  MCOM.jpg

PÁªÀå²æà J¸ï. «

JA.PÁA

5£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\PAVANA K S  MCOM.jpg

¥ÁªÀ£À PÉ.J¸ï

JA.PÁA

6 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\AMEENA ASFIYA MCOM.jpg

C«ÄãÀ C¸ï¦üAiÀÄ

JA.PÁA

10 £Éà gÁåAPï

 

 

¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ«

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\NAGADARSHANE CZBT.jpg

£ÁUÀzÀ±Àð£ï E

©J¹ì ¹.dqï.©.n

5£Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\arpitah c h .jpg

C¦ðvÀ ¹.ºÉZï UËqÀ

©J¹ì ¹.dqï.©.n

5£Éà gÁåAPï

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Academic Year

2017-18

Academic Year

2018-19

 

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\NAVEEN B M.jpg

£À«£À ©.JA

JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

1 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Mamatha K T.jpg

 

ªÀĪÀÄvÀ PÉ.n

JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

2 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Veena S.jpg«ÃuÁ J¸ï

JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

9 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Saneetha b.jpg

 

¸ÀAVÃvÀ ©

JA.J¹ì gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

10 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Kubra anjum.jpg

 PÀĨÁæ CAdÄA

JAPÁA

9 £Éà gÁåAPï

 

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\RASHMI L C.jpg

 

gÀ²ä J¯ï.¹

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

1 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Sangeetha R.jpg

 

¸ÀAVÃvÀ Dgï

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

2 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Manasa C P.jpg

ªÀiÁ£À¸À ¹.¦

JA.J¹ì ¥Áæt±Á¸ÀÛç

3 £Éà gÁåAPï

Description: F:\RECENT DESKTOP2\STUDENT INFORMATION\Rank detal\Kannika B M.jpg

PÀ¤ßPÁ ©.JA

 JA.J¹ì ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç

6 £Éà gÁåAPï